ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

บริษัท
รักษาความปลอดภัยซีฮ็อค จำกัด
เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาติจากทางภาครัฐ
ให้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ.2558