จัดกิจกรรมการมีความรับผิดชอบและส่วนร่วมต่อชุมชน

จัดกิจกรรมให้กับพนักงานได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กรภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"