กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย

บริษัท จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทย "สงกรานต์" เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและรดน้ำผู้สูงอายุให้เป็นวัฒนธรรมไทยต่อเนื่องที่ยั่งยืน